Børnemiljøet i Holsted Børnehave

Før kortlægningen af vores børnemiljø, beskrev vi - med børnebrillerne på - Vores forståelse af et godt børnemiljø for børnene i Holsted børnehave. 
Vi fandt frem til følgende:

Holsted børnehaves forståelse af et godt børnemiljø

Et godt børnemiljø sikrer at børnene trives med hinanden og de voksne. Det er en tryg base hvor børnene bliver lyttet til, anerkendt, inkluderet og hvor de skaber relationer, udvikler samspil og danner venskaber.
Det fysiske børnemiljøomhandler både miljøet inde og ude.
- Det gode indendørs børnemiljøskaber mulighed for udvikling og udfordringer. Rummene er lyse, rene, sunde og sikkerhedsmæssigt forsvarlige, de er indrettet med møbler og materialer der er indbydende for børnene.
- Det gode udendørs børnemiljøskaber mulighed for udfoldelse, udfordringer og skærper børnenes nysgerrighed. Det gode udemiljø har store friarealer med plads til løb og vilde lege, men også huler og gemmesteder hvor der er plads til stilhed og fordybelse.
Det gode psykiske børnemiljøer et miljø, hvor børnene møder engagerede og kompetente voksne som udviser empati, respekt og anerkendelse. Herigennem lærer børnene at omgås hinanden på en inkluderende måde, så venskaber skabes og sociale kompetencer udvikles. Det gode psykiske børnemiljø giver en rar atmosfære og barnet en oplevelse af en positiv hverdag.
Det gode æstetiske børnemiljøer et miljø, hvor der er rart at være. Det skal være inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. De valgte udsmykninger, møbler, lyskilder og øvrige materialer medvirker til at skabe et udviklende miljø, der giver grobund for udfordrende sanseoplevelser.

Kortlægning

Forældrene inddrages.
Børnehavens bestyrelse blev informeret om personalets planer for kortlægningen af børnemiljøet. Det blev aftalt, at de 4-6årige børn skulle udfylde et spørgeskema sammen med deres forældre. Bestyrelsen vil løbende blive inddraget i resultater og handleplan.
Børnemiljøvurderingen lægges på vores hjemmeside, som opdateres løbende.
Børnene inddrages.
Spørgeskema "Hvordan har du det i børnehaven?"
De 4-6årige udfyldte spørgeskema fra DCUM sammen med forældrene derhjemme i vante og rolige omgivelser.
Vi udleverede spørgeskemaer til alle der fylder 4-6 år dette år. 40 børn fik skemaer med hjem. Vi fik 21 skemaer retur en svarprocent på: 52.5 %. De 21 svar repræsenterer alle 55 børn i børnehaven.
Spørgeskemaerne til børnene handler om generel tilfredshed, børnenes forhold til hinanden, børnenes forhold til de voksne, leg og aktiviteter, fysiske rammer.
Spørgeskemaerne til personalet handler om relationer mellem børnene, relationer mellem de voksne og børnene, leg og aktiviteter, rammer, ergonomi og indeklima, sikkerhed, helbred. velbefindende og hygiejne.
"Mit bedste sted":
21 børn i alderen 3-5 år blev fotograferet ved deres bedste sted i børnehaven.
De fik til opgave, at tænke over, til næste dag, hvor deres bedste sted var og hvorfor, det var deres bedste sted.

 

 

Det er min hule, her leger jeg rigtig godt med Bjarke, Victor og Thomas

 

I puderummet kan jeg spæne rundt og så leger jeg godt med Jonathan

Personalet inddrages.
En arbejdsgruppe på 3 har været tovholdere og personalet er inddraget via personalemøde og teammøde.
Stuepersonalet har udfyldt et observationsskema om deres opfattelse af børnehavens aktuelle børnemiljø.

Analyse

Analyse af spørgeskemaet "Hvordan har du det i børnehaven"
Man bør altid være forsigtig, når man behandler resultatet af spørgeskemaundersøgelser og når det er børn, der interviewes må vi nødvendigvis regne med en vis usikkerhed.
Flere forældre gav udtryk for at mange af spørgsmålene var svære for børnene at forstå, nogle måtte omformuleres så børnene forstod meningen. Ligeledes kan børnenes svar være afhængige af hvordan deres aktuelle dag har været.
Det samlede resultat af vores undersøgelse ser således ud: 10 er højeste point!

 

 
Emne
Point
 
Generel tilfredshed
8,6
 
Dig og de andre i børnehaven
8,8
 
De voksne i børnehaven
8
 
Drilleri og mobning
6
 
Leg og aktiviteter
7,6
 
Rammer
7,3
 
Sikkerhed
6,2
 
Helbred og velbefindende
6,3
 
Mobbestop
6,5
 
Spisemuligheder
7,4

 

I undersøgelsen scores de højeste point i kategorierne"Generel tilfredshed"og"Dig og de andre i børnehaven".Spørgsmålene er bl.a.: er du glad for at gå i børnehave?, føler du dig alene?, keder du dig?, kan du lide de andre børn?, kan de lide dig?
På trods af, at vi arbejder målrettet med anerkendelse og inklusion, er det drilleri og mobning, som giver lavest point.
Spørgsmålene drejer sig bl.a. om barnet bliver drillet - om kammerater bliver drillet - om andre børn og voksne hjælper, når der bliver drillet.
Mange af svarene ligger i kategorien "Nogle Gange", et enkelt barn føler sig drillet ofte og ikke hjulpet.
Sikkerhed giver også ret lave point. Der er 3 spørgsmål under kategorien. Det ene går på, om barnet ved, hvad det skal gøre, hvis der udbryder brand i børnehaven.
Fra personalets side, er det helt bevidst, at vi ikke snakker brand med børnene. Vi mener, de er for små og at vi risikerer at de får mareridt. De voksne har en plan for evakuering af børnene i tilfælde af brand.
Under Helbred og velbefindende spørges der bl.a. om barnet er træt, når det er i børnehaven.
8 børn svarer nej, 7 svarer nogle gange og 5 svarer ja, tit.
Analyse af observationsskemaer.
Personalets besvarelser viser de samme tendenser som børnenes. Generelt ser vi glade børn, der leger godt inde som ude og som har gode relationer til personalet.
På spørgsmål om børnene driller hinanden? og om der er konflikter mellem børnene? svarer stuerne: delvist, hvilket stemmer overens med børnenes svar.
Analyse af  "Mit bedste sted"
Især de ældste børn, var ikke i tvivl om, hvad der var deres bedste sted i børnehaven.
Vi ser et bredt udsnit i resultatet, der er steder både ude og inde.
For nogle børn var det "Bedste sted", det sted, hvor de havde noget sjovt og godt sammen med en ven., for andre var det stedets muligheder.

 

I sofaen kan jeg sove eller læse i bøger

 

Handleplaner

Da vores værdier bl.a. er omsorg og tryghed og vores principper anerkendelse og rummelighed, har vi valgt, i første omgang, at arbejde videre med problematikken "drilleri". Vi vil efter sommerferien lave handleplan for arbejdet med venskaber og positive relationer.
Efterfølgende vil vi sætte fokus på det fysiske og det æstetiske børnemiljø.